Zarządzanie przedsiębiorczością

Przedsiębiorczość jako proces organizowania i prowadzenia działalności gospo­darczej ma swój obraz wewnętrzny i zewnętrzny. Przedsiębiorczość wewnętrzna łączy się z organizacją, funkcjonowaniem i realizacją różnorodnych procesów skła­dających się na konkretną produkcję, dystrybucję lub usługę. Przedsiębiorca jest właścicielem firmy lub menedżerem wynajętym do prowadzenia określonej w umo­wie działalności gospodarczej. Ogólne treści zawieranych umów, zaledwie wstępnie rozpoznane osobowości menedżerów nie odpowiadają na główne pytanie, czy osoba kierująca przedsiębiorstwem, pomimo tego że jest zawodowym menedżerem, stworzy niezbędne warunki i sama skieruje swoje wysiłki na emitowanie przedsiębiorczości wewnętrznej.

Ze względu na charakter tej przedsiębiorczości jest ona rozłożona na różne przekroje zarządzania, łączy się z konkretnymi produktami, branżami lub całym sektorem. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorczość wewnętrzna jest najbardziej sprawdzalnym przejawem aktywności gospodarczej wszystkich szczebli zarządzania, a także wykonawców podstawowych procesów gospodarczych.

Przedsiębiorczość wykonawców może mieć różne formy i przejawy. W przypadku gdy przedsiębiorstwo rozpoczyna swoją działalność, wszystkie przejawy pracy mene­dżerów i wykonawców koncentrują się wokół uruchomienia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Problem polega na aktywności wszystkich uczestników tego pro­cesu, która jest niezbędna do uruchomienia przedsiębiorstwa i wprowadzenia go na ścieżkę najpierw wstępnego, potem przyspieszonego rozwoju, a dalej gwałtownej ekspansji pochłaniającej wiele energii i wymagającej nowych pomysłów oraz wysiłku w procesach zarządzania.

Wszystkie fazy przedsiębiorczości wewnętrznej mogą mieć różne tempo rozpo­czynanej działalności gospodarczej. Może to być rozwój powolny i stały, może być przyspieszony przez kolejne decyzje i kolejne opanowywanie rynku lub pojawiające się i zanikające stany burzliwego rozwoju, które wymagają swoistej mobilizacji w zakresie przedsiębiorczości, konsolidacji wysiłków menedżerów najwyższego szczebla, średniego szczebla i wykonawców oraz równolegle – operacyjnej kontroli, która pozwoli stabilizować procesy funkcjonowania firmy na pożądanym poziomie i dostosowywać działalność do otoczenia biznesowego, a także otoczenia admini­stracyjno-finansowego.

Często jednak prowadzenie własnej firmy wiąże się z lękami i stresami które rosną w człowieku, dlatego np. olejki cbg mogą być legalnym, naturalnym i bez problemowym towarzyszem w życiu codziennym przedsiębiorcy. Zalecamy by zanim się czegokolwiek tkniemy, trochę o tym poczytać. Dlaczego sugerujemy olejki? Naszym zdaniem lepiej jest polecić coś co sprawi mniej problemów albo w ogóle w porównaniu do alkoholu czy innych pomysłów.