Zarządzanie grupami i zespołami

Zarządzanie grupami i zespołami

Menedżer, a właściwie każdy człowiek, często staje przed decyzją, czy dane zadanie ma wykonać sam, czy zorganizować zespół do jego wykonania. Obydwa rozwiąza­nia mają swoje zalety, ale i wady. Niekiedy działania indywidualne szybciej mogą dać bardziej znaczący efekt niż zespołowe, np. gdy w jakiejś sprawie menedżer jest dobrym specjalistą, a pracownik dopiero się uczy. Menedżer musi pamiętać, że jego zasadniczym obowiązkiem jest kierowanie, a dopiero na drugim planie pojawia się wykonawstwo. Jeżeli przejmuje na siebie większość wykonawstwa, to ogranicza swój czas na zarządzanie, a tym samym powoduje „zatykanie swoich kanałów informacyjno-decyzyjnych jako szefa”. Nie pozwala tym samym na rozwój podwładnych.

Indywidualizm czy zespołowość

Indywidualizm oraz zespołowość to dwie przeciwstawne drogi ludzkiego działania, ale i filozofii. Pomiędzy nimi zawarte są wszystkie przejawy ludzkiej działalności, prowadzące do różnych postaw, możliwości i wyników. Każda z tych dróg ma swoje zalety i wady, niesie z sobą elementy zarówno budujące, jak i destrukcyjne.

Wybierając indywidualizm, jednostka wychodzi z założenia, że wie, może, potrafi i da radę. Wykazuje wiarę w swoje siły i możliwości. Dąży do wolności i odpowiedzial­ności za swoje czyny. Wybiera też samotność. Jest dla siebie sterem, żaglem i okrętem. Drogą przeciwstawną jest zespołowość. Jednostka rezygnuje w części ze swego indy­widualizmu i wolności na rzecz zespołu, kierując się odruchem stadnym. Łączy się z innymi, współpracuje, wnosząc swój udział do grupy, a zarazem z niej czerpiąc.

Na moc merytoryczną grupy składa się potencjał intelektualny: wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz mądrość osób w zespole zadaniowym. Dotyczy to zarówno kie­rownika, jak i współpracujących specjalistów. Potencjał ten jest przede wszystkim organizowany pod specjalistyczne potrzeby rozwiązywanego zagadnienia. To jest główna determinanta komponowania składu zespołu zadaniowego. Trzeba podkreś­lić, że do rozwiązania problemu potrzebna jest nie tylko wiedza specjalistyczna, ale także wiedza ogólna zgromadzonych specjalistów, która jest niezbędna do całościo­wego i systemowego rozpatrywania wszystkich zagadnień związanych bezpośrednio i pośrednio z rozwiązywanym problemem.

Skład zespołu zadaniowego jest zdeterminowany tematyką problemów, które mają zostać rozwiązane. Wybór członków jest także uzależniony od tego, czy przed­siębiorstwo aktualnie dysponuje potrzebnymi specjalistami. Ich dobór dokonuje się pod kątem celów i przeznaczenia zespołu zadaniowego z uwzględnieniem sytuacji ogólnej i kadrowej przedsiębiorstwa.

Analiza mocy merytorycznej rozpoczyna się od diagnozy potencjału intelektual­nego firmy, w układzie: wiedza, umiejętności i doświadczenie, które rozpatruje się dla kadry kierowniczej, specjalistycznej oraz wykonawczej. Przegląd przeprowadza się dla całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych komórek, aby wybrać specjalistów pod kątem ich roli i zadań w zespole. Skład zespołu może być wzmocniony przez udział specjalistów zewnętrznych pochodzących spoza firmy, w tym firm konsultingowych. Trzeba określić przedmiot i zakres usług tych specjalistów.